I. Zagadnienia wstępne

1. Administratorem sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych marijaonline.pl (zwanego dalej Sklepem) jest CATRINA Katarzyna Kleparska; 85-156 Bydgoszcz; ul. Ks. Skorupki 102/15 NIP: 5040008223

2. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

3. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego co najmniej następujące kryteria: - dostęp do łącza internetowego - przeglądarka internetowa

II. Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.
3. Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność Klient zostanie niezwłocznie o niej poinformowany przez pracownika Sklepu.

III. Klienci

1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie www.marijaonline.pl (Klienci Zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (Nowi Klienci).
2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.marijaonline.pl. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:
a. imię i nazwisko lub nazwę
b. adres miejsca zamieszkania lub siedziby
c. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
d. NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na firmę)
e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
f. adres e-mail
g. nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login)
h. hasło
3. Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
4. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na stronie internetowej Sklepu treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
5. Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień ust. 4 powyżej, a także w przypadku wielokrotnego składania zamówień bez zamiaru ich realizacji.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza na stronie marijaonline.pl, pocztą elektroniczną na adres sale@marija.pl, osobiście w siedzibie Sklepu.
2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości
b) potwierdzenie danych osobowych w przypadku Klientów Zarejestrowanych lub wprowadzenie do formularza danych przewidzianych w pkt III ust. 2 lit a-f niniejszego regulaminu w przypadku Nowych Klientów
c) dokonanie wyboru miejsca dostawy
d) dokonanie wyboru metody płatności
e) akceptację regulaminu i potwierdzenie zamówienia
5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.
6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.
7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt XII regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep marijaonline.pl.
10. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

11. Warunkiem wydania towaru jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.

V. Formy płatności

1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:
a) Przelew bankowy - Przelew należności na konto sklepu.
b) Gotówka przy odbiorze - Płatność gotówką przy odbiorze towaru z naszego magazynu.
c) Pobranie (Kurier) - Płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie) za dodatkową opłatą.
d) E-przelew, płatność kartą - w przypadku zamówień na towary o statusie „na magazynie” istnieje także możliwość wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.

e) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danego sposobu płatności przed dokonaniem wyboru przez Klienta.
3. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest platforma Przelewy24

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

VI. DOSTAWA

1. Na terenie Polski towar dostarczany jest za pomocą zewnętrznego przewoźnika stosownie do decyzji Klienta.
2. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od ilości i rodzaju towaru (rozmiar, waga)
3. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.
4. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
5. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w punktach INPOST PACZKOMATY.

6. Towar wysyłany, jako przesyłka kurierska i przesyłka kurierska pobraniowa jest wysyłana do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

7. Koszt wysyłki kurierskiej wynosi 15,90 zł. Koszt wysyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 21 zł, Koszt wysyłki za pomocą Inpost Paczkomaty wynosi 11,50 zł.

VII. Czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.
2. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

3. W przypadku płatności kartą płatniczą czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze od zaksięgowania płatności.

VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sale@marija.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8. Rękojmia dla firm jest wyłączona.

9. Adres do odsyłania produktów reklamacyjnych: CATRINA Katarzyna Kleparska ul.Podolska 8; 85-055 Bydgoszcz

IX. Dowody zakupu

1. Do każdego zakupionego w sklepie marijaonline.pl produktu dołączana jest faktura VAT lub paragon.
2. W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP zostanie wystawiony paragon.

X. Wydanie towaru

1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru produktu przez przewoźnika lub przedstawiciela Sklepu
2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
4. Z uwagi na treść ust. 3 powyżej Klient, akceptując regulamin, przenosi na Sklep wszystkie przyszłe roszczenia, które będą mu przysługiwać wobec przewoźnika z tytułu zaginięcia, uszkodzenia, ubytku lub opóźnienia w dostawie towaru.

XI. Odpowiedzialność za wady produktu i niezgodność z umową

1. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa:
a) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 w przypadku gdy zakup dokonany został przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową albo
b) Kodeks cywilny we wszystkich pozostałych przypadkach
2. Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i zażądania sporządzenia protokołu szkodowego.
3. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.
4. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.
5. Reklamacje mogą być składane:
a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu
b) drogą mailową na adres sale@marija.pl
6. W przypadkach, gdy przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie lub ubytki przesyłki, które mogły powstać w czasie przewozu przesyłki, do reklamacji należy załączyć kopię protokołu szkodowego lub inny dowód dochowania obowiązku opisanego w ust. 2 i 3 powyżej. Brak stosownych dowodów może zostać uznany za niedopełnienie w/w obowiązków i spowodować konsekwencje opisane w ust. 4 powyżej.

XII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy bez podawania przyczyn.

3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku:
a) po upływie 14 dni od daty otrzymania towaru

b) zniszczenia towaru

c) widocznego użytkowania towaru

d) odesłania niekompletnego towaru zwłaszcza w przypadku zestawów

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, wliczając w stan niezmieniony również opakowanie, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.
 3. Zwrot środków do Klienta dokonany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił i odesłania jej podpisanej kopii pod adres korespondencyjny Sklepu.
 5. Przed zwrotem towaru klient zobowiązany jest do kontaktu, drogą mailową, pod adresem: sale@marija.pl
 6. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

XIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest CATRINA Katarzyna Kleparska

ul Ks. Ignacego Skorupki 102/15; 85-156 Bydgoszcz; NIP 5040008223

 1. Klient składający zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych. Brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych korzystanie z usług Sklepu
 2. Każdy zarejestrowany w sklepie klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych, przy czym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Klient nie ma żadnego zamówienia trakcie realizacji.
 3. O wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia.
 4. Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.

XIV. Prawa autorskie

1. Publikując komentarze lub opinie na stronie internetowej Sklepu, Klient udziela Sklepowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania tych komentarzy lub opinii na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w przepisach prawa obowiązujących w dacie umieszczenia danego komentarza lub opinii.

2. . Licencja udzielona będzie na okres 10 lat.

3. Administrator sklepu zastrzega sobie możliwość kopiowania zdjęć na których udostępnione są wizerunki dzieci.

XV. Prawo właściwe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

XVI. Sąd właściwy

1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

XVII. Kontakt ze Sklepem

1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres korespondencyjny Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.
2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

XVIII. Regulamin

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. O konieczności akceptacji regulaminu Klient będzie każdorazowo powiadamiany na etapie składania zamówienia.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.
3. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Sklep informuje, iż zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi. Elementy dekoracyjne nie podlegają sprzedaży.

2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem1.10.2019.

Produkt dodany do ulubionych

Strona korzysta z plików cookies. Przejdź do polityki prywatności

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć